دومین کمیته ویژه نظارت با موضوع تحول نظام سلامت

روز شنبه ۱۴ تیرماه، دومین کمیته ویژه نظارت ، با حضور معاون درمان، قائم مقام معاون درمان، مدیر نظارت اعتباربخشی و صدور پروانه و نمایندگان معاونت توسعه، معاونت آموزشی، معاونت غذا و دارو، معاونت بهداشت، اداره کل بیمه سلامت، 

اداره حراست، دفتر رسیدگی و پاسخگویی به شکایات، اداره پرستاری، اداره تجهیزات پزشکی و جمعی از کارشناسان در سالن کنفرانس معاونت درمان تشکیل گردید.
در این کمیته ضمن ارائه گزارش دو ماهه نظارت های انجام شده از مراکز تابعه و دانشگاه های قطب با موضوع تحول نظام سلامت، اهم چالش ها و مشکلات مراکز به بحث و تبادل نظر گذارده شد و تصمیات لازم در این راستا اتخاذ گردید.
ضمناً مقرر شد کمیته ویژه نظارت به ماهیانه و در دومین شنبه هر ماه برگزار گردد.