بازدید بازرسان قطب ۱ برنامه تحول نظام سلامت از بیمارستان های شهید صدوقی و افشار دانشگاه علوم پزشکی یزد

چهارشنبه ۴ تیرماه، بازرسان  قطب ۱ برنامه تحول نظام سلامت شامل نمایندگان معاونت های توسعه مدیریت و منابع،‌ درمان و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از بیمارستان های شهید صدوقی و افشار یزد بازدید نمودند.

در این بازدید ها روند اجرايي برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان های شهید صدوقی و افشار مورد بررسی و از بخش هاي درماني، واحد پذيرش و ترخيص این بیمارستان ها بازدید شد.

لازم به ذکر است عملکرد دانشگاه علوم پزشکی یزد و مراکز تابعه در اجرای برنامه تحول نظام سلامت، مطلوب گزارش شده است.