بازدید قائم مقام رییس دانشگاه از درمانگاه تخصصی بیمارستان شهیدرجائی داران

جمعه 23 خردادماه، دکتر صانعی قائم مقام رییس دانشگاه در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، از درمانگاه تخصصی بیمارستان شهیدرجائی داران بازدید بعمل آورد.

در این بازدید ضمن ارزیابی فضای فیزیکی این درمانگاه و کیفیت اجرای طرح تحول نظام سلامت در این بیمارستان پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید .