ابلاغ‌ دبیر کمیته نظارت بازرسی و عضو تیم ویژه نظارت بر حسن اجرای دستوالعمل های برنامه تحول نظام سلامت و اعضای این کمیته

طی حکمی از سوی دکتر حیدرعلی داوری معاون درمان و رییس کمیته نظارت و بازرسی برنامه تحول نظام سلامت، دکتر طلوعی بعنوان دبیر کمیته نظارت بازرسی و عضو تیم ویژه نظارت بر حسن اجرای دستوالعمل های برنامه تحول نظام سلامت منصوب گردید.

 

همچنین دکتر جان نثاری، دکتر صبوری و آقای کوروش فاتحی بعنوان اعضای کمیته نظارت بازرسی و تیم ویژه نظارت بر حسن اجرای دستوالعمل های برنامه تحول نظام سلامت منصوب شدند.