بازدید تیم ارزیاب از وضعیت هتلینگ بیمارستان شهدای لنجان

روز دوشنبه 19 خرداد ماه ، تیم ارزیابی وضعیت هتلینگ به سرپرستی آقای دکتر امینی طی بازدیدی از بیمارستان شهدای لنجان ، روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت و وضعیت رفاهی و خدماتی این مرکز را مورد بررسی قرار دادند.