انتصاب سرپرست تیم ارزیابی دانشگاه های محدوده قطب مرکزی برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت

طی حکمی از سوی دکتر آقاجانی معاون درمان وزارت متبوع و دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت، آقای علی محمد آدابی بعنوان سرپرست تیم ارزیابی دانشگاه های محدوده قطب مرکزی برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ 

در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت منصوب گردید.