بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان های شهرستان های نایین و اردستان

در راستای بازدید های رییس دانشگاه از بیمارستان ها و ارزیابی اجرای کامل برنامه تحول نظام سلامت در آن بیمارستان ها، پنجشنبه ۱۵  خرداد ماه، رییس دانشگاه از بیمارستان های حشمتیه نایین و شهید دکتر بهشتی اردستان و همچنین مرکز فوریت های پزشکی شبانه روزی زواره بازدید نمود.

 

در این بازدیدها ضمن بررسی عملکرد این مراکز، اورژانس، بخش ها، نحوه ارائه خدمات و همچنین اجرای کامل برنامه تحول نظام سلامت و برخورداری بیماران از یارانه سلامت در آن مراکز مورد ارزیابی قرار گرفت.