بازدید رییس ستاد اجرایی قطب ۱ برنامه تحول نظام سلامت از بیمارستان های شهرستان های میبد و اردکان

پنجشنبه ۱۵ خرداد ماه، بیمارستان های قطب ۱ کشوری برنامه تحول نظام سلامت در شهرستان های میبد و اردکان استان یزد توسط آقای دکتر اصغری رییس دانشگاه و رییس ستاد اجرایی قطب ۱ برنامه تحول نظام سلامت مورد بازدید قرار گرفت و اجرای برنامه تحول نظام سلامت در این بیمارستان ها ارزیابی شد.