بازدید رییس دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی عیسی بن مریم(ع)

چهارشنبه ۱۴ خرداد ماه، رییس دانشگاه، قائم مقام رییس دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع از مرکز آموزشی درمانی عیسی بن مریم(ع) و چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در آن مرکز بازدید نموند.

 

در این بازدید در خصوص بازسازی اورژانس و بخش های این بیمارستان و نیز اجرای کامل برنامه تحول نظام سلامت و برخورداری بیماران از یارانه سلامت در آن مرکز بررسی شد.