بررسی مشوق های لازم برای حضور پزشکان مقیم در بیمارستان ها در جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه

سه شنبه ۱۳ خرداد ماه، جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا برگزار و در رابطه با مشوق های لازم برای حضور پزشکان مقیم در بیمارستان ها تصمیم گیری شد.

 

در این جلسه مقرر شد پزشکان مقیم در بیمارستان ها در پرداخت حق تمام وقتی، کارانه و بررسی پرونده ارتقاء در اولویت قرار گیرند.