برگزاری جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه

دوشنبه 12 خردادماه، جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور اعضای ستاد در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص بهبود روند اجرایی برنامه تحول نظام سلامت و همچنین اجرای طرح مقیمی اعضای هیات علمی در مراکز پزشکی توسط اعضا بحث و تبادلنظر شد.