اجرای برنامه خدمات هتلینگ در بیمارستان‌های سطح استان‌ اصفهان

با آغاز اجرای برنامه تحول نظام سلامت از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری در سطح کشور، مجموعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با همراهی و همدلی رؤسا، مدیران و کارکنان دانشگاه و مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان‌های سطح استان اصفهان،

مراحل ابتدایی این برنامه را بر اساس دستورالعمل‌های وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به صورت موفق در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی استان اصفهان عملی نمود.

یکی از برنامه‌هایی که در چارچوب مجموعه برنامه‌های تحول نظام سلامت تدوین و ابلاغ گردیده است برنامه خدمات هتلینگ بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی می‌باشد که هرگونه خدمات غیر درمانی مرتبط با اقامت بیمار در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را در بر می‌گیرد و شامل آراستگی فضاهای فیزیکی بخش‌ها، تجهیز تخت‌های بستری، نظافت کامل محیط، رنگ‌آمیزی و خدمات رفاهی و تغذیه مناسب می‌باشد.

بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به میزان رعایت الزامات مربوط به محورهایی شامل: ساختمان و تأسیسات، تجهیزات و امکانات، خدمات رفاهی، خدمات نظافت و بهداشت، تغذیه بیمار، امور اداری و گردش کار و منابع انسانی، در سه رتبه 3 ستاره، 4 ستاره و 5 ستاره رتبه بندی می‌گردند به گونه‌ای که بیمارستان 3 ستاره بیمارستانی می‌باشد که حداقل استانداردها و شرایط لازم تعریف شده برای ارائه خدمات قابل قبول به خدمت‌گیرندگان در حوزه خدمات هتلینگ را دارا باشد. 

میزان توزیع اعتبار برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌ها ابلاغ گردیده است و بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی وابسته نیز در این خصوص موظف هستند طبق دستورالعمل‌ اجرایی برنامه تحول نظام سلامت، حداکثر ظرف مدت 4 ماه از دریافت اعتبار مذکور، شرایط لازم را برای اخذ رتبه 3 ستاره کسب کنند.

ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در راستای یکپارچه‌سازی کمی و کیفی خدمات هتلینگ و استانداردسازی آن‌ها بر اساس نیازها و خدمات واقعی بیماران و همچنین تکریم ارباب رجوع، درخصوص حسن اجرای برنامه مذکور در سطح بیمارستان‌های وابسته، نظارت‌ها و پیگیری‌های مستمری را انجام می‌دهد.

در این راستا ضمن بازدید از بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی توسط رئیس دانشگاه و اعضای ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه، در خصوص ارتقای کیفیت ارائه خدمات هتلینگ بیمارستان‌ها پیشنهادها و راهکارهایی ارائه گردید.