بازدید سرزده رییس دانشگاه از چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان های غرب استان

چهارشنبه ۷ خرداد ماه، رییس دانشگاه به صورت سرزده از اورژانس و چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان های بهنیا شهرستان تیران و کرون، امام حسین(ع) شهرستان گلپایگان، 

 شهید رجایی شهرستان فریدن و حضرت فاطمه(س) شهرستان خوانسار بازدید نمود.

در این بازدید با بررسی پرونده بیماران ترخیصی، از اجرای کامل برنامه تحول نظام سلامت و برخورداری بیماران از یارانه سلامت اطمینان حاصل شد.