برگزاری اولین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه

یکشنبه 4 خردادماه، اولین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور اعضای کمیته اطلاع رسانی در دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه گزارش بازدیدهای انجام گرفته در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تحت پوشش در خصوص چگونگی انجام برنامه تحول نظام سلامت و بحث راه اندازی HIS در مراکز  توسط اعضا ارایه شد.

شایان ذکر است در این جلسه 2 کارگروه تحت عنوان بیمه و منابع و مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی تشکیل گردید.