پیام تشکر وزیر محترم بهداشت از روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دکتر سید حسن هاشمی وزیر محترم بهداشت با ارسال نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در راستای اجرای موفق مرحله اول طرح تحول نظام سلامت اعلام نمود: 

پیام های دریافت شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور و گروه های نظارتی، نشان از اجرای بسیار موفق مرحله اول طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.

بدینوسیله از توجه و پیگیری معاونین، روسا و مدیران محترم بیمارستان ها صمیمانه تشکر می نمایم و امیدوارم با تشکیل مداوم ستاد و همچنین نظارت و حضور فعال در مراکز درمانی، طی روزهای آینده دستیابی به اهداف اولیه اجرای طرح را محقق نمایید.