انعکاس سوالات مرتبط با برنامه تحول نظام سلامت به سامانه پاسخگویی 1590 دانشگاه

معاونت درمان دانشگاه با استقرار سامانه پاسخگویی 1590 (مرتبط با برنامه تحول نظام سلامت) مستقر در ستاد هدایت، تیم کارشناسی مربوطه به صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه شکایات مردمی می باشد.

شایان ذکر است کلیه مراکز درمانی مشمول برنامه تحول نظام سلامت نیز می توانند سوالات مرتبط با برنامه پیشگفت را به کارشناس مستقر در سامانه مذکور منتقل نموده تا پس از  طرح موارد در دبیرخانه مرکزی ستاد جرایی جوابدهی گردد.