ابلاغ‌های اعضای کمیته فنی سیاستگذاری و برنامه ریزی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر صانعی قائم مقام رییس دانشگاه و رییس کمیته فنی سیاستگذاری و برنامه ریزی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت، دکتر حسن رزمجو ، دکتر شاهین شیرانی، دکتر مسیح صبوری، دکتر مجتبی رحیمی، دکتر محمد هادی، دکتر غلامرضا معصومی، دکتر سید مجتبی طلایی  و دکتر احسان الماسی 

بعنوان اعضای کمیته فنی سیاستگذاری و برنامه ریزی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه منصوب گردیدند.