جلسه طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید رجائی داران

جلسه ای جهت پیگیری برنامه های اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهیدرجائی داران ، با حضور دکتر علی اصغر صبوحی رئیس اجرایی طرح تحول نظام سلامت برگزار گردید.

دکتر علی اصغر صبوحی مدیر شبکه بهداشت و درمان فریدن و سرپرست بیمارستان شهیدرجائی داران با ابراز خرسندی از روند مطلوب اجرایی این طرح در کلیه مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی از راه اندازی نرم افزاری خبر داد که مردم از تخفیف ها طبق این طرح با خبر می شوند .در این جلسه کلیه اعضاء ستاد طرح  تحول نظام سلامت با ارائه گزارشی از عملکرد خود پس از گذشت یک هفته از اجرای این طرح در خصوص عدم تجهیزات ، ملزومات و اقلام مصرفی ، همچنین راه کارهایی جهت تسریع خریداری ها و تجهیز بیمارستان هر چه سریعتر اقدامات مقتضی صورت گیرد . (24/2)