بازدید سرزده رییس دانشگاه از اورژانس و چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان های امام حسین(ع) گلپایگان و فاطمیه(س) خوانسار

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، رییس دانشگاه به صورت سرزده از اورژانس و چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان های امام حسین(ع) گلپایگان و فاطمیه (س)خوانسار بازدید نمود.

  در این بازدید ها با بررسی پرونده بیماران ترخیصی در طی هفته گذشته، از اجرای کامل برنامه تحول نظام سلامت و برخورداری بیماران از یارانه سلامت اطمینان حاصل شد.