اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید رجائی داران

همزمان با شروع طرح تحول نظام سلامت مورخ 93/2/15 در سراسر کشور ، دکتر علی اصغر صبوحی سرپرست بیمارستان شهیدرجائی داران و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن

با تشکیل جلسات متعدد توجیهی برنامه تحول نظام سلامت جهت ماماها ، پرستاران و پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان شهیدرجائی داران ، ضمن قرائت بندهای اجرایی این طرح و با تأکید بر اینکه با اجرای این طرح پرداختی از جیب بیماران به 10 درصد کاهش خواهد یافت ، اجرای صد در صد این طرح را افق روشنی در درمان نیازمندان و گروههای آسیب پذیر جامعه دانستند .

 دکتر علی اصغر صبوحی اذعان داشتند با اجرای این طرح و ثبت نام پزشکان متخصص در آن ، پدیده زیر میزی حذف شده و پزشکانی که مغایر دستورالعمل اجرایی طرح اقدام به دریافت زیر میزی نمایند به مراجع قانونی معرفی و از طرح تحول نظام سلامت حذف می گردند  .

وی اظهار کرد که با اجرای این طرح هزینه مازاد حذف شده و مراجعین به بیمارستهانها و مراکز درمانی دولتی تنها 10 درصد و در مواردی چون ارجاع فقط 5 درصد هزینه درمانی را متحمل می گردند .

دکتر علی اصغرصبوحی در طول جلسات توجیهی با نظر خواهی از پزشکان، پرستاران و ماماهای شاغل از آنان خواست محدودیتهای اجرای این طرح را به حداقل رسانده و لیستی از نیازمندیهای فوری بخشها مختلف و واحدهای خود را جهت تهیه به ایشان تحول نمایند .

وی بیان داشت که بسته های خدمتی و حمایتی این طرح بعداز بازدید و بازرسی وزارتخانه ایی به موقع پرداخت خواهد شد . زایمان طبیعی و زایمان بدون درد نیز به جهت ایجاد انگیزه و با توجه به رایگان شدن زایمان طبیعی ، طرح های تشویقی بسیار خوبی جهت ماما و پزشکان متخصص آن دیده شده در این طرح ارائه خدمات به بیمار توسط بیمارستان به بالاترین سطح خود خواهد رسید . دکتر صبوحی از همه خواستار همکاری و هماهنگی جهت اجرای هرچه بهتر طرح شدند.

وی ادامه داد که ستاد تحول نظام سلامت در سطح شهرستان نیز تشکیل خواهد شد و مسئولین شهرستان و عموم مردم در جریان کم و کیف این طرح خواهند گرفت . در پایان دکتر به پاره ای از سوالات پزشکان و پرسنل درگیر طرح پاسخ گفتند .