بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از روند اجرای برنامه تحول سلامت در بیمارستان شهدای لنجان

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، آقای دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه طی بازدیدی از بیمارستان شهدای لنجان از روند اجرای برنامه تحول سلامت در آن بیمارستان بازدید نمود.

 آقای دکتر یوسفی طی بازدیدهایی از کلیه بخش های بیمارستان شهدای لنجان، ضمن گفتگو با بیماران و بررسی میزان رضایت آنها از کیفیت و نحوه ارائه خدمت به آنها، دستورات لازم جهت رفع سریع اشکالات موجود، صادر نمود.

 همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه طی بازدیدی از ستاد شبکه بهداشت بهداشت و درمان شهرستان لنجان به سوالات همکاران در خصوص برنامه تحول نظام سلامت و نحوه اجرای دستورالعمل های آن پاسخ داد.