بازدید معاون درمان دانشگاه از مراکز آموزشی درمانی امین و امام موسی کاظم(ع)

شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، در راستای نظارت بر اجرای برنامه تحول نظام سلامت آقای دکتر داوری معاون درمان و دبیر ستاد اجرای برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه از روند اجرای این برنامه عظیم ملی در مراکز آموزشی درمانی

امین و امام موسی کاظم(ع) بازدید نمود.

 در این بازدید ها، مراحل پذیرش و ترخیص بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی امین و سوانح سوختگی امام موسی کاظم(ع) در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت مورد بررسی قرار گرفت.