بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی

شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، آقای دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع و عضو ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور در واحد درآمد مرکز آموزشی آیت ا... کاشانی

از نحوه اجرای برنامه تحول نظام سلامت و میزان رضایت مردم از اجرای این برنامه بزرگ ملی بازدید نمود.

 در این بازدید آقای دکتر یوسفی با همراه بیماران و همچنین همکاران بخش‌های پذیرش و درآمد مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی گفتگو کرده و مراجعین به این مرکز از اجرای برنامه تحول نظام سلامت و کاهش چشمگیر سهم پرداختی بیماران اظهار خرسندی و رضایت کامل داشتند .