بازدید قائم مقام رییس دانشگاه از چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مرکز آموزشی درمانی عیسی بن مریم(ع)

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، قائم مقام رییس دانشگاه طی بازدیدی از مرکز آموزشی درمانی عیسی بن مریم(ع)، روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در آن مرکز را بررسی نمود.

در بازدید از حسابداری مرکز آموزشی درمانی عیسی بن مریم(ع)، صورتحساب های صادره برای بیماران ترخیصی و کاهش پرداختی سهم بیماران در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است نحوه اجرای برنامه تحول نظام سلامت در این مرکز نیز رضایت بخش گزارش شده است.

همچنین آقای دکتر صانعی از HIS آن مرکز بازدید نمود که دستورات لازم برای رفع نواقص موجود صادر گردید.