بازدید سرزده رییس دانشگاه از چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، رییس دانشگاه طی یک بازدید سرزده از مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در آن مرکز را بررسی نمود.

 در این بازدید صورتحساب های صادره برای بیماران ترخیصی و چگونگی تعامل سازمان های بیمه گر و همچنین سیستم HIS مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است اجرای برنامه تحول نظام سلامت در خصوص کاهش پرداختی بیماران رضایت بخش گزارش شده است.