ابلاغ‌های اعضای کمیته مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر محمدحسین یارمحمدیان، دکتر محمدعلی جهانگرد، دکتر جهانبین حسن خانی، مهندس حبیب اله نیک افراز، مهندس احمدرضا عبدالهی و دکتر مریم محمدی مسعودی 

بعنوان اعضای کمیته مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه منصوب گردیدند.