حضور اعضای كمیته مشورتی دوره پودمانی خبرنگاری سلامت در جلسات