دوشنبه 04 04 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 04 تیر 1397

مقاله ها

بررسی اثر حاد و مزمن بلوک کننده کانال کلسیمی نوع N، زیکونوتید (امگا – کونوتوکسین)، بر اختلال حافظه و بیان گیرنده NMDA در هیپوکامپ در سندروم قطع مصرف مورفین، در دانشکده داروسازی

هومن بزرگی از رساله دکتری Ph.D فارماکولوژی خود تحت عنوان« اثر حاد و مزمن بلوک کننده کانال کلسیمی نوع N، زیکونوتید (امگا – کونوتوکسین)، بر اختلال حافظه و بیان گیرنده NMDA در هیپوکامپ در سندروم قطع مصرف مورفین »

که با راهنمایی دکتر محمد ربانی و دکتر علی جهانیان نجف آبادی انجام شده، با موفقیت دفاع نمود.

 وابستگی فیزیکی در اثر مصرف طولانی مدت مورفین و به دنبال آن علائم سندروم محرومیت، بروز پیدا می کند. در افراد وابسته به مورفین و ترک داده شده، اختلالات حافظه در اثر نارسایی در نواحی مختلف مغز ایجاد می گردد. در مطالعه قبلی اثرات رضایت بخش نیمودیپین بعنوان بلوک کننده کانال کلسیمی نوع L بر تخفیف علام سندروم محرومیت و متعاقب آن اختلالات حافظه ناشی از آن، بررسی شد.

هدف از این مطالعه بررسی اثر زیکونوتید (امگا- کونوتوکسین)، بعنوان بلوک کننده کانال کلسیمی نوع N، بر علائم سندروم محرومیت و اختلال حافظه ناشی از آن می باشد. وابستگی فیزیکی در حیوانات با تزریق داخل صفاقی دوزهای افزایش یافته مورفین (mg/kg 10-5) در طی 7 روز ایجاد گردید. القاء علایم محرومیت با تزریق داخل صفاقی نالوکسان (mg/kg 2) و یا به صورت خودبخودی صورت گرفت.

تجویز زیکونوتید داخل نخاعی و به صورت حاد (تک دوز (mg/rat1) و مزمن (mg/rat 1، mg/rat 3/0، mg/rat 1/0) انجام گرفت. علائم محرومیت ثبت گردید و حافظه توسط تست تشخیص اشیاء مورد بررسی قرار گرفت. شاخص شناسایی (RI) و مدت زمان T1 برای حیوانات هر گروه اندازه گیری شدند. پس از آزمایش رفتاری، مغز حیوانات جدا گردید و میزان بیان زیر گروه های گیرنده NMDA توسط وسترن بلوت مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که تجویز زیکونوتید به صورت حاد و مزمن سبب کاهش شدت علائم سندروم محرومیت مورفین و اختلالات حافظه به دنبال آن می گردد. احتمالاً این امر از طریق مختل کردن نقل و انتقال گلوتامات و تنظیم رو به بالا (Upregulation) این گیرندها صورت می گیرد.