سه شنبه 26 06 1398

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 26 شهریور 1398

مقاله ها

انجام دو مرحله واکسیناسیون تکمیلی از برنامه ملی ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال

در ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری دو مرحله واکسیناسیون و لکه گیری های مورد نیاز و مربوطه از برنامه ملی ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان انجام شد.

این برنامه ها در هیجده منطقه شهری با بیست تیم و چهار منطقه روستایی تحت پوشش این مرکز به صورت سیاری و کلیه مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت به صورت ثابت از طریق فراخوان در دو مرحله به انجام رسید.

مرحله اول این برنامه از روز شنبه 19 لغایت روز جمعه 25 فروردین ماه و مرحله دوم آن از روز شنبه 23 لغایت جمعه 29 اردیبهشت ماه و با احتساب لکه گیری های مورد نیاز انجام شد.

در این طرح طی مرحله اول از تعداد 3281 خانوار بازدید که به 3970 کودک زیر پنج سال قطره فلج اطفال داده شد، که این آمار در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. در مرحله دوم هم از تعداد 17130 خانوار بازدید که به 4050 کودک زیر پنج سال قطره فلج اطفال داده شد.