یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

feed-image خبر خوان
1 3.jpg

توکسیکواپیدمیولوژی سه ساله مسمومیت حاد منجر به بستری با ترکیبات آمفتامینی در مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان، در دانشکده داروسازی

سحرالسادات صحافی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « توکسیکواپیدمیولوژی سه ساله مسمومیت حاد منجر به بستری با ترکیبات آمفتامینی در مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان »

که با راهنمایی دکتر میر علیمحمد سبزقبایی انجام شده، با موفقیت دفاع نمود.

مصرف مواد روان گردان، به ویژه ترکیبات آمفتامینی و مت آمفتامینی، به یکی از معضلات بسیار جدی و مهم در جامعه ما تبدیل شده است. این ماده روان گردان که به شدت اعتیاد آور بوده و اثرات مخرب بسیار زیادی در قسمتهای مختلف بدن بخصوص سیستم اعصاب مرکزی بر جا می گذارد، در سالهای اخیر شیوع زیادی در بین جوانان پیدا کرده است. این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های توکسیکواپیدمیولوژیک مسمومیت با ترکیبات آمفتامینی در اصفهان انجام شد. در این مطالعه مقطعی، پرونده پزشکی کلیه افراد بستری در بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع) اصفهان به دلیل مسمومیت با ترکیبات آمفتامینی طی سالهای 1394-1392 بررسی و پرونده های با داده های گمشده بیشتر از 40% از مطالعه خارج شدند. داده ها ابتدا تحلیل و توصیف آماری شده و سپس ارتباطات بین شاخص های اپیدمیولوژیک با استفاده از آزمون های کای دو و دقیق فیشر برای متغیرهای کیفی و من ویتنی برای متغیرهای پیوسته غیر نرمال مورد تحلیل قرار گرفت.

جهت بررسی عوامل موثر بر کل زمان بستری مدل بندی رگرسیونی خطی انجام شد. آنالیزها با نرم افزار SPSS در سطح خطای 5% انجام گرفت. از بین 294 مورد مسمومیت، بیشتر مسمومیت ها به دلیل سوء مصرف مت آمتفامین (3/97%) و در گروه سنی 45-18 (87%) سال صورت گرفته بود. نواحی شمالی شهر اصفهان بیشترین فراوانی مسمومیت ها (2/43%) را داشت. شایعترین علامت بارز در بین بیماران بیقراری (8/24%) بود. در پرونده 6/98% از بیماران عارضه خاصی هنگام ترخیص ثبت نشده بود و 4/1% (4 مورد) از آنها بر اثر مسمومیت جان خود را از دست داده بودند. 70 نفر از 294 بیمار بستری (29%) دارای سابقه بیماری روانی بودند. فاکتورهای جنسیت، وضعیت تاهل، نحوه مصرف و داروی همراه مصرفی در طول مدت بستری بیمار نقش داشتند.

بیشترین مسمومیت در جنس مذکر، افراد دارای شغل آزاد، گروه سنی جوان و میانسال (45-18) و در منطقه های شمال، شمال غرب و شمال شرق شهر اصفهان رخ داده است. داشتن جنسیت مذکر، تجرد، استفاده ی تزریقی و یا استنشاقی نسبت به خوراکی و مصرف مواد مخدر یا داروهای مختلف به همراه ترکیب آمفتامینی، طول مدت بستری را افزایش میدهد. با توجه به اینکه مطالعات پیشین در مورد آمفتامین ها بیشتر در خصوص ویژگی های ماده، عوارض مصرف و گسترش استفاده از این مواد است، به نظر میرسد مطالعات بیشتری در راستای شناخت و کنترل وقوع مسمومیت حاد با ترکیبات آمفتامین نیاز است.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد