برگزاری جلسه آموزشی گروه های خودیار مرکز خدمات جامع سلامت صدرا

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه جلسه آموزشی "آشنایی با فضای مجازی" را بمنظور ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها در خصوص استفاده صحیح از فضای مجازی برگزار نمود.

 در این جلسه که چهل نفر از خانم های تحت پوشش مرکز جامع سلامت صدرا حضور داشتند، ضمن معرفی کتاب های مناسب در این زمینه، به سؤالات حاضرین پاسخ داده شد.