بازديد رئيس مركز بهداشت استان از مركز بهداشتي درماني ملاهادي سبزواري

شنبه 30 آذر ماه، دكتر جوادي معاون بهداشتي دانشگاه و رئيس مركز بهداشت استان به همراه دكتر پارسا مدير مركز بهداشت شماره 2 اصفهان و خانم دكتر ابوفاضلي رئيس مركز بهداشتي درماني ملاهادي سبزواري از پروژه ساختمان ستاد مراكز بهداشت شهرستان و مركز بهداشتي درماني ملاهادي سبزواري بازديد كردند.


در طی اين بازديد، دكتر جوادي توصيه‌ها و برنامه‌هاي دانشگاه را جهت بهبود و پيشرفت پروژه ساختمان ستاد بيان نمود.