گردهمايي رابطين بهداشتي مركز بهداشتي قائدي

مركز بهداشت شماره 2 اصفهان به مناسبت 14 آذر روز جهانی داوطلب، گردهمايي رابطين بهداشتي مركز بهداشتي قائدي را برگزار نمود.

در اين جلسه، سخنرانان در خصوص نقش والدين در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و نقش رابطين بهداشتي در افزايش آگاهي جامعه نسبت به مسائل بهداشتي مطالبی را ايراد نمودند.