درجه یک مثبت نتیجه ارزیابی کشوری اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

معاونت درمان دانشگاه با ارسال کارنامه اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)، نتیجه ارزیابی کشوری اعتبار بخشی در اسفند ماه سال 1391

این مرکز را درجه یک مثبت اعلام نمود.
دکترعابدینی و آقای محمدی رئیس و مدیر این مرکز از زحمات کلیه همکاران، پزشکان معزز، پرستاران فداکار، کمک بهیاران زحمتکش، پرسنل محترم واحدهای پاراکلینیک، پشتیبانی، خدمات و اداری مرکز تشکر نموده و این موفقیت را مرهون زحمات تمامی این عزیزان دانسته و مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام داشتند
.