مجريان سيماي مركز اصفهان بايد توانمند و در عين حال بي‌طرف باشند

كاشناسان بهداشت محيط مركز بهداشت شماره دو اصفهان ضمن انتقاد از برنامه تلويزيوني «نگاه ويژه» كه در روز جمعه هشتم آذر ماه بطور زنده

و با موضوع بررسي وضعيت نظارت بهداشتي رستوران‌ها و فست فود فروشي‌هاي اصفهان از سيماي مركز اصفهان پخش شد اظهار كردند: در اين برنامه فقط به نمايش نامطلوب چند رستوران و اغذيه فروشي غير بهداشتي بسنده شده و از صدها رستوران و اغذيه فروشي كه با زحمات كارشناسان بهداشت محيط بهسازي و بهداشتي شده‌اند خبري نبود.

 در واقع با پخش اين برنامه نه تنها تمام تلاش‌هاي بازرسان بهداشت محيط ناديده گرفته شده، بلكه بسياري از متصديان و كاركنان رستوران‌ها كه به بهداشت و سلامت مردم توجه ويژه دارند و با هزينه نمودن مبالغ هنگفت طبق دستورات كارشناسان بهداشتي و ضوابط و دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت خدمات مطلوب و مورد رضايت مردم و كارشناسان را ارائه مي‌دهند نيز مورد غفلت قرار گرفتند.

كارشناسان همچنين عدم بي‌طرفي مجري و اصرار وي بر اينكه وضعيت دو سه رستوران به نمايش در آمده در اين برنامه دليلي بر وضعيت غيربهداشتي بقيه رستوران‌هاست را از ديگر علل انتقاد خود از اين برنامه تلويزيوني دانستند.