برگزاری همایش آموزشی رابطین افغانی

مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، شنبه هفتم آذرماه، همایش آموزشی 4 ساعته رابطین افغانی را باموضوع ایدز ورفتارهای پرخطر برگزار نمود.

این همایش که با حضور بیش از180نفر از رابطین منطقه زینبیه اصفهان برگزار شد، کارشناسان واحدهای مشارکت مردمی ومبارزه با بیماری‌های شبکه، مطالبی را در خصوص موضوع ایدز و رفتارهای پرخطر برای حاضرین شرح دادند.