برگزاری کلاس آموزشی ایمنسازی ویژه بهورزان شاغل درمراکز

مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، كلاس آموزشي ايمنسازي را با حضور كليه بهورزان شاغل در مراکز بهداشتي درماني تحت پوششش (اژيه، نواب صفوي و تودشك) برگزار نمود.

 دراین کلاس‌های ‌آموزشی مروري بر تاريخچه ايمنسازي، اهميت واكسيناسيون و عوارض متعاقب ايمنسازي مورد بررسی قرار گرفت و آموزش‌هاي لازم ارائه گرديد.

شایان ذکر است در پايان ارزشيابي كارگاه و مدرسين اين دوره بر اساس مدل كوك پاتريك انجام و همچنين مرحله دوم نيازسنجي آموزشي بهورزان بر اساس روش دلفي صورت گرفت.