کارگاه آموزشی ارتقاء کیفی خدمات ایمنسازی و مراقبت بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه ، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "ارتقاء کیفی خدمات ایمنسازی و مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن"

ویژه کارکنان شاغل در واحد مبارزه با بیماری‌ها  نمود.

در این کارگاه ضمن طرح مسایل ایمنسازی، در خصوص مراقبت بیماری‌هایی همچون فلج اطفال، سرخک و پیامدهای ایمنسازی و نحوه تکمیل فرم‌ها و انجام بررسی بیماری‌ها بصورت گروهی آموزش داده شد.