حضور مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان در شبکه بهداشت و درمان سمیرم

مهندس صفاری مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان به همراه کارشناسان بهداشت محیط در شبکه بهداشت و درمان سمیرم حضور یافتند.

 در این بازدید ضمن پایش واحد بهداشت محیط شبکه سمیرم، جلسه‌ای در خصوص بررسی و مشکلات بهداشت محیطی شهرستان و ارائه راهکار در دفتر مدیر  شبکه  و مسئول  بهداشت محیط برگزار نمودند.