برگزاری کارگاه آموزشی بیماری‌های شغلی و آسیب شناسی حشره کش‌ها

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه، یکشنبه 19 آبان ماه سال جاری،  اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی بیماری‌های شغلی و آسیب شناسی حشره کش‌ها ویژه پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی نمود.

در این کارگاه آموزشی در خصوص دسته بندی سموم کشاورزی و حشره کش‌ها، مواجهه شغلی و محیطی با حشره کش‌ها و آفت کش‌ها و پیشگیری از مسمومیت‌های ناشی از سموم، آموزش‌های لازم  ارائه گردید.