طرح پرسشگری بررسی الگوی مصرف درروستای چهارراه سمیرم

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم، از تاریخ 4/12/97 لغایت 8/12/97 طرح پرسشگری بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فر د رروستای چهارراه را توسط خانم ها افشاری کارشناس مسوول بهبود تغذیه

و بهرامیان کارشناس سلامت نوجوانا ن ،جوانان و مدارس اجرا نمود.

این طرح در راستای بررسی کشوری الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد انجام گرفت.