برگزاری کارگاه آموزشی احیا پایه کودکان درسمیرم

کارگاه آموزشی با موضوع " احیا پایه کودکان ویژه پزشک" ، توسط دکتر ابراهیمی ( متخصص اطفال )  و خانم بهرامیان (مربی آموزش بهورزی)جهت پزشکان مراکز شهرستان در آموزشگاه بهورزی برگزار گردید.

 

در این کارگاه موضوعاتی از قبیل: اهداف اجراي برنامه احيا پايه در کودکان، نحوه پيشگيري از سوانح در کودکان، بيان انتظارات از اجراي برنامه احيا پايه در کودکان، نحوه ارزيابي و طبقه بندي کودک مصدوم،احياي قلبي ريوي در کودک زير 1 سال، احياي قلبي ريوي در کودک زير 5 سال، نحوه برخورد با وجود جسم خارجي در دستگاه تنفسي کودک زير 1 سال و نحوه برخورد با وجود جسم خارجي در دستگاه تنفسي کودک زير 5سال، ارایه گردید.