بازدیدمدیریتی معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان اصفهان از شهرستان سمیرم

14 بهمن ماه، تیم مدیریتی معاونت بهداشتی به ریاست دکتر رضائیان معاون فنی و مسئولین واحدهای بهداشتی با حضور در شبکه بهداشت و درمان سمیرم ضمن برسی عملکرد واحدهای بهداشتی و مراکز شهری و روستایی، عملکرد خانه های را بهداشت مورد بررسی

وپایش قراردادند ودرپایان جلسه ای دردفترمدیریت شبکه بهداشت برگزار گردید .

دراین جلسه دکتر رضائیان ریئس تیم بازدید کننده از گزارشاتی که جمع اوری شده بود نقاط قوت وضعف را مورد برسی قرارداده وبرای رفع مشکلات درآینده رهنمودهای لازم را ارایه نمود.