برگزاری کلاس آموزشی با موضوع اجرای طرح pmtctپیشگیری از انتقال HIV

 دوشنبه سوم بهمن ماه، کلاس آموزشی با موضوع اجرای طرحpmtct  (پیشگیری از انتقال HIV  از مادر به نوزاد)، در بیمارستان سعدی برای پرسنل مامایی بخش زایشگاه و سوپر وایزر  بخش برگزار شد.

 

در این کارگاه آموزشی، کلیات ایدز، نظام مراقبت بیماری در کشور،  PEP) پیشگیری قبل از تماس) در مواجهه های شغلی و آموزش عملی رپید تست ایدز برگزار شد.

انتظار می رود از این به بعد برای تمامی مادران باردار که فاقد آزمایش معتبر HIIV می باشند، رپید تست ایدز انجام شود.