بازدید شورای روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه مدیر واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت استان از مرکز خدمات جامع سلامت اشکاوند

 یک شنبه هفتم بهمن ماه، اعضای شورای بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه دکتر شیری مسئول واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت استان از روند ارائه خدمت رسانی در مرکز خدمات جامع سلامت اشکاوند بازدید کردند.

 

 در این برنامه خانم دکتر مشتاقیانپور مسئول مرکز در مورد خدمات ارائه شده در این مرکز توضیحات لازم را ارائه داد.

در ادامه کارشناس واحد آمار در مورد ورود و ثبت اطلاعات در سامانه سیب و راستی آزمایی و مسئول واحد آموزش سلامت در مورد اجرای برنامه ملی خود مراقبتی، سفیران سلامت و کتابهای خودمراقبتی مطالبی را بیان کردند .