برگزاری جلسه توجیهی با حضور مسئولین کانون های سلامت محلات منطقه 6 شهرداری اصفهان

به منظور اجرای مراحل اقدام راه اندازی کانون های سلامت محله و با توجه به هماهنگی های مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با اداره توسعه فرهنگ سلامت از حوزه معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی،

تفریحی و ورزشی شهرداری، جلسه توجیهی در روز یکشنبه مورخ 16دی ماه در محل فرهنگ سرای همت تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور پزشک مسئول مرکز سلامت آزادگان، رابط امور اجتماعی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، مسئولین کانون های سلامت و مسئولین فرهنگ سرا و امور مشارکت های اجتماعی منتظقه 6 شهرداری اصفهان برگزار گردید، پس از توضیحات مسئولین فرهنگ سرای همت ، اهداف و شرح وظایف کانون ها و مجامع سلامت مطابق با شیوه نامه ابلاغ شده از وزارت متبوع، توسط کارشناسان معاونت اجتماعی دانشگاه، توضیح داده شد و استمرار فعالیت کانون های سلامت در قالب شیوه نامه مزبور و همچنین برگزاری مجامع سلامت محلات مورد تاکید قرار گرفت.