نظارت واحد مهندسی بهداشت حرفه ای بر نحوه عملکرد شرکت های خصوصی ارائه خدمات فنی مهندسی

در روزهای یازدهم و دوازدهم دیماه، خانم مهندس مردیها کارشناس بهداشت حرفه ای و بازرس شهرک صنعتی محمودآباد، به منظور نظارت بر نحوه عملکرد شرکت های خصوصی دارای مجوز ارائه خدمات فنی مهندسی بهداشت حرفه ای به شرکت نساج پلاستیک مراجعه نمود.

 

ایشان به اتفاق کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت و مسئول فنی شرکت ارائه دهنده خدمات فنی مهندسی به منظور اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار در سالن‌های آن شرکت حضور یافته و تمامی مراحل اندازه گیری و نمونه برداری و متدهای استفاده شده بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات را بررسی کرد .

شایان ذکر است با توجه به سیاست های دولت بر امر خصوصی سازی خدمات، نظارت مستمر بخش دولتی و ناظر بر عملکرد بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات بهینه مهندسی بهداشت حرفه ای به واحدهای صنعتی تابعه یکی از مهمترین وظایف بازرسان  بهداشت حرفه ای می باشد.