بازدید معاون بهداشتی دانشگاه ازشبکه بهداشت ودرمان سمیرم

25 مهرماه، دکتر حیدری معاون بهداشتی دانشگاه ضمن حضور درشهرستان سمیرم، از واحدهای ستادی شبکه بهداشت بازدید نموده و از نزدیک درجریان شاخصها واقدامات بهداشتی ستاد مرکز بهداشت قرارگرفتند.

در این بازدید درمورد وضعیت برنامه ها، نقاط قوت وضعف شبکه مطالبی بیان گردید و همچنین مسئولین واحدها وکارشناسان برنامه به ارایه گزارش خود درزمینه سلامت جامعه وشهرستان پرداختند.