تفاهم نامه همکاری های مشترک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ادارات کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل وحمل نقل جاده ای استان

سلامت یکی از نیازهای اساسی انسان، حقی همگانی و ارزشی فرابخشی شمرده می شود و پیش شرط تحقق توسعه پایدار است. تغییر بار بیماری ها به سمت بیمار یهای غیرواگیر در کل دنیا و از جمله در کشورهای

در حال توسعه و پیچیدگی و چند عاملی بودن مکانیسم ایجاد این گروه از بیماری ها، سبب شده تا اهمیت انجام مداخلات سلامت محور در سایر سازمان ها،بخش ها و ادارات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 از سوی دیگر دستیابی به هدف ارتقای سلامت و عدالت در سلامت جز با همکاری بخش های مختلف توسعه و رفاه اجتماعی و مشارکت جدی و سازمان یافته مردم میسر نمی شود.

به همین منظور تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ادارات کل راه و شهرسازی استان و راهداری و حمل وحمل نقل جاده ای  استان منعقد گردید. بر طبق این تفاهم نامه، تعهدات مشترک و اختصاصی هر دو سازمان در حیطه های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و شرایط اجرای تفاهم نامه تعیین گردید.

همچنین مفاد تفاهم نامه، توسط پیام گزاران سلامت و سایر اعضای کمیته های اجرایی، در قالب پروژه های عملیاتی سالانه تا پایان برنامه توسعه ششم پیگیری و اجرا شده و گزارش اقدامات انجام شده در جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ارائه خواهد شد.