دومین جلسه راه اندازی سامانه پیشنهادات دانشگاه سبز

دومین جلسه هماهنگی در زمینه راه اندازی سامانه پیشنهادات دانشگاه سبز با حوزه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و اداره فنآوری اطلاعات و ارتباطات در روز چهارشنبه 30 خردادماه، در دفتر معاونت اجتماعی دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه تغییرات آتی سامانه پیشنهادات و برنامه های جدید مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری برای این سامانه تشریح گردید و سپس با توجه به انتظارات حوزه معاونت اجتماعی در زمینه طرح موضوع دانشگاه سبز در سامانه پیشنهادات و دریافت پیشنهادات مرتبط، تمهیداتی جهت اجرایی نمودن فرایند مورد درخواست، پیشنهاد و مصوب گردید.